Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 6/2022


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5457
Data wpisu:
2022-06-02
Nazwa:
Okno dachowe
Model:
APY M6A B900
Opis:
Okno dachowe APY M6A B900 o wymiarach 78cm x 118cm w ilości 2 sztuki
Kraj wytworzenia produktu:
Węgry
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przenikania ciepła.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
5458
Data wpisu:
2022-06-02
Nazwa:
podsystem „Sterowanie - urządzenia przytorowe”
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Podsystem „Sterowanie - urządzenia przytorowe” w zakresie systemu ETCS poziomu 2 wraz z interfejsami do urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemem GSM-R położony na odcinku Legnica - Bielawa Dolna linii E30 (wraz ze stacjami Legnica, Miłkowice, Chojnów, Okmiany, Bolesławiec, Zebrzydowa, Węgliniec oraz Bielawa Dolna).
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
Zdjęcie
Inne, Niezgodności z wymaganiami określonymi w: - pkt 6.3.4 tab. 6.3 aspekty „Integracja z infrastrukturą” oraz „Integracja z przytorowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym” zał. III do dec. Komisji 2012/88/UE z 25.01.2012 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” (Dz. Urz. UE L 51 z 23.02.2012 s.1) z uwagi na niedostosowanie urządzeń systemu ETCS poziomu 2 do zmian wprowadzonych w układzie torowym na linii kolejowej nr 295 Węgliniec-Bielawa Dolna-Horka na odcinku od km 12,952 do km 14,267; - pkt 4.2.15 „Widoczność przytorowych obiektów podsystemu „Sterowanie”, a także pkt 4.3.1 „Interfejs z podsystemem «Ruch kolejowy»” w zakresie „Widzialność sygnalizatorów i wskaźników przytorowych” zał. III do decyzji 2012/88/UE z uwagi na niezamontowanie wskaźników W ETCS 8 oraz W ETCS 9 w kilometrze 12,947 zgodnie z powykonawczym planem schematycznym.Na podstawie art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), w zw. z art. 63 ust. 2, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 6 oraz ust. 7 ustawy z 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022r. poz. 5) oraz w zw. z art. 25b ust. 1 ustawy z 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1984), Prezes UTK nakazał wycofanie podsystemu z obrotu oraz powiadomienie przewoźników kolejowych.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
2010000004425
Nr identyfikacyjny:
5459
Data wpisu:
2022-06-02
Nazwa:
Lalka Syrenka
Model:
HAK 088
Opis:
Zabawka wykonana z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego. Posiada długie włosy związane gumką i ubrana jest w kolorową sukienkę
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych” do rozporządzenia oraz niezgodnej z § 5 ust. 7 rozporządzenia, z uwagi na obecność w głowie lalki ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu 19,6% oraz brak słowa: "Ostrzeżenia".Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5903321177640
Nr identyfikacyjny:
5460
Data wpisu:
2022-06-09
Nazwa:
Płynna plastelina
Model:
produkt nr NGKL0023
Opis:
Masa do zabawy o konsystencji żelu umieszczona w plastikowym pojemniku z pokrywką
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i 3.11 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z materiału zabawki.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5461
Data wpisu:
2022-06-13
Nazwa:
Styropian EPS 70-038 FASADA, gr. 100 [mm]
Model:
Nie dotyczy
Opis:
Styropian EPS 70-038 FASADA, gr. 100 [mm] niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EPS 70-038 FASADA EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100, w ilości 2 436,9m3
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie: współczynnika przewodzenia ciepła dla grubości nominalnej, oporu cieplnego dla grubości nominalnej i naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu.Na podstawie art.31 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8713219340684
Nr identyfikacyjny:
5462
Data wpisu:
2022-06-20
Nazwa:
UNICORN PUTTY
Model:
Item No.: 620543, Batch No.: 036371
Opis:
Masa żelowa w różnych kolorach, umieszczona w przezroczystym pojemniku, wykonanym z tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i 3.11 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z materiału zabawki.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i zaprzestanie udostępniania, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8713219353110
Nr identyfikacyjny:
5463
Data wpisu:
2022-06-20
Nazwa:
DINOSAUR PUTTY
Model:
Item No.: 620671, Batch No.: 036371
Opis:
Masa żelowa w różnych kolorach, umieszczona w przezroczystym pojemniku, wykonanym z tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i 3.11 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z materiału zabawki.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
4032037654549
Nr identyfikacyjny:
5466
Data wpisu:
2022-06-20
Nazwa:
LLAMA SCHLEIM
Model:
45g, Art. 64046/18071687
Opis:
Masa żelowa w różnych kolorach, umieszczona w przezroczystym pojemniku, wykonanym z tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia produktu:
brak danych
ZdjęcieZdjęcie
Zatrucie, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i 3.11 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z materiału zabawki.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5467
Data wpisu:
2022-06-30
Nazwa:
Zewnętrzny grill gazowy
Model:
WEBER SPIRIT II E-210 W/GBS LP BLK, Part NO: 44010133
Opis:
Zewnętrzny grill gazowy WEBER SPIRIT II E-210 W/GBS LP BLK, Part NO: 44010133, serial: LB6129063.
Kraj wytworzenia produktu:
Stany Zjednoczone Ameryki
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt 1.5 lit. b w zw. z pkt 1.6.2 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), w pkt 1.5 lit. c w zw. z pkt 1.6.3 Załącznika I „Zasadnicze wymagania”, z uwagi na brak informacji wymaganej dla bezpiecznego użytkowania wyrobu (brak wskazania właściwego rodzaju gazu w instrukcji dla użytkownika) oraz brak wskazania na urządzeniach i ich opakowaniach właściwej kategorii urządzenia a także brak wskazania na opakowaniu ostrzeżenia wyraźne określającego ciśnienie zasilania gazu.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5468
Data wpisu:
2022-06-30
Nazwa:
Zewnętrzny grill gazowy
Model:
WEBER SPIRIT II E-210 W/GBS LP BLK, Part NO: 44010133
Opis:
Zewnętrzny grill gazowy WEBER SPIRIT II E210 W/GBS LP BLK, Part NO: 44010133, serial: LB6090470.
Kraj wytworzenia produktu:
Stany Zjednoczone Ameryki
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt 1.5 lit. b w zw. z pkt 1.6.2 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), w pkt 1.5 lit. c w zw. z pkt 1.6.3 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia (UE) 2016/426, z uwagi na brak informacji wymaganej dla bezpiecznego użytkowania wyrobu (brak wskazania właściwego rodzaju gazu w instrukcji dla użytkownika) oraz brak wskazania na urządzeniach i ich opakowaniach właściwej kategorii urządzenia.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.