Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 11/2019


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
5335
Data wpisu:
2019-11-08
Nazwa:
Płyty styropianowe Wodostyr super 100 EPS
Model:
EN 13163 T2-L3-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2DLT
Opis:
Płyty styropianowe Wodostyr super 100 EPS EN 13163 T2-L3-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2DLT(1)5-WL(T)2 100mm w ilości 7 opakowań
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Edyta Tomczyk KREATOR zakazano dalszego udostępniania, a IZOLBEX Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
3802304201810
Nr identyfikacyjny:
5334
Data wpisu:
2019-11-07
Nazwa:
Piecyk gazowy MYDOMO
Model:
NY-109, 4200 W
Opis:
Piecyk gazowy MYDOMO, model NY-109, 4200 W.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
Zdjęcie
Spowodowanie wybuchu, Spowodowanie pożaru, Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c) w związku z pkt 1.6.3 Załącznika I oraz w pkt 1.6.2 Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 81 z 31.03.2016 r., str. 99), z uwagi na brak wymaganych informacji i ostrzeżeń, ponadto instrukcja obsługi nie zawiera informacji wymaganych dla bezpiecznego użytkowania urządzenia., Naruszenie obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 81 z 31.03.2016 r., str. 99): art. 40 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 18 ust. 1 w zw. z pkt 1 lit. d) i e) Załącznika IV do rozporządzenia, w art. 40 ust. 1 lit. d) rozporządzenia w zw. z art. 17 ust. 3 rozporządzenia oraz w art. 40 ust. 1 lit. e) rozporządzenia, ze względu na brak numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej biorącej udział w etapie kontroli produkcji urządzenia oraz dwóch ostatnich cyfr roku, w którym umieszczono oznakowanie CE, ponadto deklaracje zgodności nie identyfikują producenta wskazanego na urządzeniu.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.