Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 4/2018


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
59073777867135
Nr identyfikacyjny:
3149
Data wpisu:
2018-04-10
Nazwa:
lampa dyskotekowa LED Manta
Model:
DLB001 EMERALD
Opis:
lampa dyskotekowa LED Manta DLB001 EMERALD
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
59073777867746
Nr identyfikacyjny:
3150
Data wpisu:
2018-04-10
Nazwa:
kula RGB LED z Bluetooth Manta
Model:
MDL001
Opis:
kula RGB LED z Bluetooth Manta model MDL001
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
4149
Data wpisu:
2018-04-12
Nazwa:
Drewno konstrukcyjne klasy C24
Model:
kantówka sosnowa o przekroju 10x20cm
Opis:
Drewno konstrukcyjne klasy C24 - kantówka sosnowa o przekroju 10x20cm wprowadzona do obrotu w okresie 29.12.2016 r. - 08.08.2017 r.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na brak oznakowania CE i informacji towarzyszących oznakowaniu CE oraz brak właściwej deklaracji właściwości użytkowych.Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów lub użytkowników. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Brak danych
Nr identyfikacyjny:
4151
Data wpisu:
2018-04-19
Nazwa:
Zaprawa do cienkich spoin
Model:
Porotherm Profi 25kg
Opis:
Zaprawa do cienkich spoin Porotherm Profi 25kg w ilości 5 sztuk
Kraj wytworzenia produktu:
Austria
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900000614243
Nr identyfikacyjny:
4153
Data wpisu:
2018-04-24
Nazwa:
suszarka do włosów SONAR
Model:
SN-42, NO: 61424
Opis:
Na wyposażeniu wyrobu była nakładka ukierunkowująca strumień powietrza i wieszak. Wysokość suszarki wynosiła 21 cm, szerokość 9 cm. Bezpośrednio na wyrobie umieszczono: „SONAR®, SN-42, 3000W. Na opakowaniu wyrobu umieszczono m.in.: oznakowanie CE, LI YOU YI sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 3, 05-552 Wólka Kosowska, ASEAN EU 2-BOX A16, NIP: 1231290814, REGON: 147477797
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Porażenie prądem, Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie informacji warunkujących jego bezpieczne użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem oraz brak dołączenia do wyrobu instrukcji użytkowania.Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
8590669118397
Nr identyfikacyjny:
4154
Data wpisu:
2018-04-26
Nazwa:
radio marki: Smarton
Model:
SM2014
Opis:
radio marki: Smarton model SM2014
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymagań wymagań szczegółowych, określonych w zał. II, pkt 2 oraz zał. III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (Dz. U. UE. L. 2008.339.45 z późn. zm.) w zakresie zużycia energii elektrycznej przez urządzenie w trybie wyłączenia.Na podstawie art. 41c.3.2 w zw. z art. 1.1.11 i art. 38.3.3 ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017r. poz. 1226), art. 199.1a.3 ustawy z 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1907), art. 104 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) i art. 16 ustawy z 07.04.2017r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.