Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 7/2015


IdentyfikacjaProduktProducentRodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktuOkreślenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2784
Data wpisu:
2015-07-23
Nazwa:
papa asfaltowa
Model:
Nexler PJ 52H
Opis:
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokryć dachowych w rolkach o wymiarach 1m x 5m x 5,2 mm, partia 63 szt.
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na brak w informacji dodatkowej, towarzyszącej oznakowaniu CE, nt. poziomów i klas zadeklarowanych właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
Nie dotyczy
Nr identyfikacyjny:
2785
Data wpisu:
2015-07-24
Nazwa:
folia paroizolacyjna
Model:
GREENPAR
Opis:
folia paroizolacyjna o wymiarach 2m x 50m i grubości 0,20mm, partia 11 rolek po 100 m2
Kraj wytworzenia produktu:
Polska
Zdjęcie
Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na brak w informacji dodatkowej, towarzyszącej oznakowaniu CE, określenia poziomów i klas zadeklarowanych właściwości użytkowych oraz niezgodność tych właściwości użytkowych z deklarowanymi.Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj rejestru:
Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Kod:
5900368108033
Nr identyfikacyjny:
2783
Data wpisu:
2015-07-23
Nazwa:
zabawka - pchacz
Model:
art. no. MPC10803
Opis:
Plastikowa zabawka do popychania (helikopter o kształcie ryby), poruszająca się na 3-ch kółkach. Podczas przemieszczania się zabawka dzwoni, poruszają się płetwy ryby i obraca się śmigło helikoptera. Zabawka wymaga częściowego montażu – w zagłębieniu w obudowie zabawki należy osadzić drążek do popychania (plastikowa rurka), a na koniec drążka należy nasunąć uchwyt.
Kraj wytworzenia produktu:
Chiny
ZdjęcieZdjęcie
Uduszenie, Wyrób niezgodny z pkt 1.4.2, pkt 1.4.3 i pkt 1.5 załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.), z uwagi na obecność w zabawce odłączalnych małych elementów oraz zaniżoną grubość folii opakowania, co stwarza ryzyko uduszenia.Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie zabawki na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.