Data dokonania wpisu 2007-06-22
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2007-06-22
Numer identyfikacyjny wpisu 010
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/09/2007
Rozporządzenie nie dotyczy
Działania organów celnych nie dotyczy
Nazwa produktu Materac bioenergo-elektromagneto-fotono-termodynamiczny BEFT
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 33.10.16-53.90 Sprzęt do mechanoterapii, gdzie indziej niesklasyf
Model Nie dotyczy
Kod produktu (EAN) Nie dotyczy
Opis Materac bioenergo-elektromagneto-fotono-termodynamiczny BEFT
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Dorośli
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE PANACEUM Polska s.c. Mariusz Piotrowicz, Beata Piotrowicz ul. Karola Marksa 11, 44-109 Gliwice.
  Wytwórca spoza UE nie dotyczy
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca nie dotyczy
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt nie dotyczy
  Przedstawiciel wytwórcy nie dotyczy
  Importer produktu nie dotyczy
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu Dystrybutor: Międzynarodowy Instytut Zdrowia PIOKAL Sp. z o.o. ul. Karola Marksa 11, 44-109 Gliwice.
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
  Zagrożenia stwarzane przez produkt Brak oceny zgodności wyrobu jako wyrobu medycznego
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Ocena zgodności wyrobu pod nadzorem jednostki notyfikowanej w zakresie wyrobów medycznych. Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/09/2007 w sprawie wycofania z obrotu z rygorem natychmiastowej wykonywalności.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu