Data dokonania wpisu 2024-04-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-04-30
Numer identyfikacyjny wpisu 21/2024
Oznaczenie decyzji DNR-2/49/2024
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2024-03-04
Nazwa wyrobu Kuchenka gazowa dwupalnikowa Brock Electronics
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 4752131000225
Opis wyrobu Model: GS 002 W
Wolnostojąca, przenośna kuchenka gazowa, do podłączenia butli gazowej (z propanem lub butanem). Kuchenka posiada metalową obudowę i jest wyposażona w dwa żeliwne palniki. Na przedniej stronie urządzenia przewidziano dwa pokrętła regulujące wielkość płomienia. Na tylnej ściance obudowy znalazł się króciec do podłączenia przewodu gazowego. Wyrób posiada opakowanie w postaci kartonowego pudełka.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor „LIDER HURT” BOGDAN MACIĄG sp. k., ul. Ostrowiecka 128, 27-200 Starachowice
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań w pkt 1.5 lit. c) w związku z pkt. 1.6.3 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na brak na opakowaniach urządzeń wyraźnego określenia ciśnienia zasilania gazu, które należy wykorzystać oraz wskazania kategorii urządzeń.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 40 ust. 1 lit. d w związku z art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426, z uwagi na umieszczenie na wyrobach za znakiem CE numeru jednostki notyfikowanej, która nie posiadała akredytacji dla wyrobów wyprodukowanych w 2021 r. oraz art. 40 ust. 1 lit. e w związku z art. 15 ust. 2 w związku z pkt. 7 Załącznika V rozporządzenia, z uwagi na to, iż deklaracja zgodności dla wyrobów nie została sporządzona prawidłowo, gdyż powołano się w niej na jednostkę notyfikowaną, która nie posiadała akredytacji w dniu jej wydania oraz na nieważny certyfikat badania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy