Data dokonania wpisu 2024-04-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-04-09
Numer identyfikacyjny wpisu 19/2024
Oznaczenie decyzji DNR-2/41/2024
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2024-02-23
Nazwa wyrobu Wtyczka turystyczna
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 2019060900579
Opis wyrobu Model: ITEM NO: 931
Adapter podróżny z ruchomymi pinami, w którym bolce wtyczki mogą się wsuwać i wysuwać oraz składać w dowolnym kierunku, mają możliwość zablokowania w pozycji do normalnego użytkowania. Opakowanie - blister z tworzywa sztucznego. Na opakowaniu etykieta z oznaczeniami: „Wtyczka turystyczna, ITEM NO:931, kod EAN 2019060900579”, oznaczenie przedsiębiorcy: ,,DING HAO sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 5 F, lok. C7B, 05-552 Wólka Kosowska, Regon 382496108, NIP 1231425094”.Na wyrobie oznaczenie CE.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Picture 1.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             Picture 2.jpgFot. 2

              Zdjęcie
             Picture 3.jpgFot. 3

              Zdjęcie
             Picture 4.jpgFot. 4

              Zdjęcie
             Picture 5.jpgFot. 5

              Zdjęcie
             Picture 6.jpgFot. 6
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu DING HAO sp. z o.o., ul. Grójecka nr 208, lok. 2 piętro, 02-390 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na wady konstrukcyjne wyrobu stwarzające ryzyko pożaru oraz dostęp do części pod napięciem, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 5 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), z uwagi na niedołączenie do wyrobu informacji dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, jego zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne