Data dokonania wpisu 2024-03-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-03-11
Numer identyfikacyjny wpisu 15/2024
Oznaczenie decyzji DNR-2/146/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-12-18
Nazwa wyrobu Lalka Girl Luckiest
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 6920180102605
Opis wyrobu Model: NO. T2065
Lalka Girl Luckiest NO. T2065 kod EAN: 6920180102605
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20230208_143729.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             20230208_143915.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca „TREBOR” Robert Bilkiewicz, ul. Pałacowa 28, 80-180 Kowale
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816), i w zw. z pkt 3.1.1. oraz 3.1.2. załącznika nr 3. „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” Wymagania w zakresie właściwości chemicznych” do rozporządzenia, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznych substancji chemicznych w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu 10,09% oraz zawartość ftalanu dibutylu (DBP) w ilości 0,54% w głowie lalki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i jego zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne