Data dokonania wpisu 2024-03-04
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-03-04
Numer identyfikacyjny wpisu 12/2024
Oznaczenie decyzji 47/23
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2023-12-27
Nazwa wyrobu Betonowa kostka brukowa Polbruk
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Prostokąt, 8cm, kolor szary
Betonowa kostka brukowa Polbruk, prostokąt, 8cm, kolor szary, w ilości 16 sztuk stanowiących próbkę kontrolną.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Polbruk S.A., ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne