Data dokonania wpisu 2024-02-05
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2024-02-05
Numer identyfikacyjny wpisu 10/2024
Oznaczenie decyzji DNR-2/43/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-04-28
Nazwa wyrobu Parasol grzewczy Brolly Eco Plus
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 4260056082375
Opis wyrobu Model: Nummer 13800 Brolly
Parasol grzewczy Terrassenheizstrahler Brolly Eco Plus, Nummer 13800 Brolly, kod EAN: 4260056082375
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE ACTIVA Grillküche GmbH, Wilhelmstraße 10, D-95100, Selb, Niemcy
Dystrybutor ACTIVA POLSKA Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. a w zw. z pkt 1.6.1, pkt 1.5 lit. b w zw. z pkt 1.6.2, pkt 1.5 lit. c w zw. z pkt 1.6.3 i pkt 1.6.3 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na brak dołączenia do urządzeń instrukcji w języku polskim, brak na urządzeniach i ich opakowaniach ostrzeżeń dotyczących ograniczeń użytkowania, wskazanie błędnej wartości ciśnienia zasilania gazu dla kraju przeznaczenia.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy