Data dokonania wpisu 2023-11-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-11-16
Numer identyfikacyjny wpisu 34/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/107/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-09-26
Nazwa wyrobu Kuchenka dwupalnikowa CAMPINGAZ
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 3138522120337
Opis wyrobu Model: 100 S CV KIT
Kuchenka dwupalnikowa CAMPINGAZ, model 100 S CV KIT, kod EAN 3138522120337
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20220704_122054.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c) w związku z pkt 1.6.3 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na brak na urządzeniu i jego opakowaniu wyraźnego określenia rodzaju gazu, który należy wykorzystać, ciśnienia zasilania gazu, wskazania kategorii urządzenia, wskazania ograniczeń użytkowania, w szczególności dotyczących zainstalowania urządzenia wyłącznie w miejscach z dobrą wentylacją.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 40 ust. 1 lit. b) w związku z art. 17 ust. 1 rozporządzenia oraz w art. 10 ust. 2 rozporządzenia, ze względu na brak bezpośrednio na urządzeniu oznakowania CE, art. 40 ust. 1 lit. c) w związku z art. 18 ust. 1 w związku z pkt 1 lit. a) Załącznika IV „Napisy” do rozporządzenia, ze względu na brak na urządzeniu imienia i nazwiska lub nazwy producenta, art. 40 ust. 1 lit. d) w związku z art. 17 ust. 3 rozporządzenia, z uwagi na brak na urządzeniu numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej biorącej udział w etapie kontroli produkcji urządzenia oraz art. 40 ust. 1 lit. f) w związku z art. 15 ust. 6 rozporządzenia, z uwagi na brak dołączenia do osprzętu (wąż zakończony reduktorem) deklaracji zgodności.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 84 ust. 5 oraz art. 84 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy