Data dokonania wpisu 2023-10-05
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-10-05
Numer identyfikacyjny wpisu 32/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/97/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-09-11
Nazwa wyrobu Girlanda świetlna Sople Lampki 300L
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5919071591063
Opis wyrobu Model: ITEM NO: WG-9106
Girlanda świetlna Sople Lampki 300L, model: „ITEM NO: WG-9106” kod EAN: 5919071591063
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu BR J&B IMPORT&EKSPORT Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 14A lok. H6/B02-B-06, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie nieodpowiedniego przewodu zasilającego i wtyczki, niewłaściwą długość przewodu między wtyczką a pierwszą żarówką źródłem światła LED, możliwość łatwego usunięcia pokrywy kontrolera oraz możliwość odłączenia przewodu zasilającego od kontrolera, co w konsekwencji stwarza dostęp do elementów pod napięciem, przenikanie cząstek wody do obudowy wtyczki, jak również przenikanie ciał stałych powyżej 1 mm oraz cząsteczek kurzu
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, pkt 5-6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, jego zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne