Data dokonania wpisu 2023-06-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-06-02
Numer identyfikacyjny wpisu 24/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/24/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-03-17
Nazwa wyrobu promiennik gazowy
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 5903313945066
Opis wyrobu Model: ROH-46
Promiennik gazowy, model: ROH-46, kod EAN: 5903313945066
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             ROH-7.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             ROH-1.jpgFot. 7
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu FERRETTI sp. z o.o., ul. Henry Ford I nr 4, 09-100 Płońsk
Inny przedsiębiorca DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP, 199 Jianye Road, Nanjing, Chiny
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c w związku z pkt 1.6.3 i pkt 1.6.1 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na brak wymaganych ostrzeżeń oraz nieprawidłową instrukcję.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 40 ust. 1 lit. h w związku z art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/426, co narusza obowiązek określony w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/426 ze względu na nieumieszczenie przez producenta na urządzeniach swojej nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i swojego adresu pocztowego, pod którym można się z nimi kontaktować.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy