Data dokonania wpisu 2023-06-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-06-02
Numer identyfikacyjny wpisu 22/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/38/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-05-04
Nazwa wyrobu nagrzewnica gazowa CALIENTA
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 5902659149558
Opis wyrobu Model: HG-15M
Nagrzewnica gazowa CALIENTA, model: HG-15M, kod EAN: 5902659149558
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20220301_133213.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             20220301_133124.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Majowo sp. z o.o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
Inny przedsiębiorca NINGBO YIXUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD, FUHAI SOUTH INDUSTRIAL ZONE, CIXI, NINGBO, Chiny
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. a w związku z pkt 1.6.1, pkt 1.5 lit. b w związku z pkt 1.6.2 i pkt 1.5 lit. c w związku z pkt 1.6.3 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 81 z 31.03.2016, str. 99), z uwagi na brak zaopatrzenia urządzeń w instrukcję instalacji przeznaczoną dla instalatora, brak wymaganych informacji w instrukcji obsługi i konserwacji oraz brak wymaganych ostrzeżeń na urządzeniach oraz ich opakowaniach.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 40 ust. 1 lit. c w zw. z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/426 w zw. z pkt 1 lit. a, b, d, e, f Załącznika IV „Napisy” do rozp. 2016/426, co narusza obowiązek określony w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozp. 2016/426 w zw. z art. 7 ust. 5 rozp. 2016/426, ze względu na brak na urządzeniach wymaganych informacji, art. 40 ust. 1 lit. d w zw. z art. 17 ust. 3 rozp. 2016/426, ze względu na brak numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej zaangażowanej na etapie kontroli produkcji za oznakowaniem CE oraz 2 ostatnich cyfr roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na urządzeniach, art. 40 ust. 1 lit. f w zw. z art. 15 ust. 6 rozp. 2016/426, ze względu na brak deklaracji zgodności UE dla osprzętu, art. 40 ust. 1 lit. h w związku z art. 7 ust. 6 rozp. 2016/426, co narusza obowiązek określony w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozp. 2016/426, ze względu na nieumieszczenie przez producenta na urządzeniu swojej nazwy, zarejestrowanej
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy