Data dokonania wpisu 2023-04-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-04-21
Numer identyfikacyjny wpisu 15/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/12/2023
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2023-02-14
Nazwa wyrobu Lampki choinkowe 100 LED
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5903678424183
Opis wyrobu Model: 10m, IP44, biały ciepły z programatorem
Lampki choinkowe 100 LED, 10m, IP44, biały ciepły z programatorem, kod EAN: 5903678424183
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20211213_112010.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             20211213_112020.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu ChinaWay Poland Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 i § 7 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie: nieodpowiedniego przekroju żył przewodu zasilającego, niezgodnej z wymaganiami wtyczki, niewłaściwej długości przewodu między wtyczką, a pierwszą żarówką źródłem światła LED, i z uwagi na brak zaokrąglonych krawędzi wlotów do programatora, tj. braku ochrony żył oraz brak zapewnienia deklarowanego stopnia ochrony IP44 przez otwory wlotów oraz brak odporności na wnikanie pyłu, ciał stałych i wilgoci.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w wrt. 16 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), z uwagi na brak zapewnienia, żeby do wyrobu dołączone były informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, sporządzone w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne