Data dokonania wpisu 2023-04-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-04-21
Numer identyfikacyjny wpisu 13/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/227/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-12-23
Nazwa wyrobu Kulki magnetyczne 216 szt., 5 mm, zielone
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902802913326
Opis wyrobu Model: 00009035
Zestaw 216 kulek magnetycznych w kolorze zielonym, umieszczonych w białej, przeźroczystej wkładce z pokrywką, znajdującej się w metalowym opakowaniu, zamykanym pokrywką z okienkiem.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu ISO TRADE Sp. z o.o., ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) i w pkt 1.4.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na to, że każda z badanych kulek magnetycznych posiada wyższy wskaźnik strumienia magnetycznego oraz mieści się całkowicie w cylindrze do pomiaru małych elementów, co stwarza ryzyko połknięcia więcej niż jednego magnesu lub jednego magnesu oraz elementu ferromagnetycznego (np. z żelaza lub niklu). Na wyrobie nie umieszczono oznakowania CE.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 4 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), z uwagi na niezapewnienie przez importera, żeby producent spełnił obowiązek umieszczenia oznakowania CE, niezapewnienie przez importera, żeby producent spełnił obowiązek umieszczenia na wyrobie lub na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie swojej nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu oraz niezapewnienie przez importera, żeby do wyrobu dołączone były informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne