Data dokonania wpisu 2023-01-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-01-25
Numer identyfikacyjny wpisu 6/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/217/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-12-05
Nazwa wyrobu Maska ochronna model KN95 czarna(FFP2 Ochronna Antywirusowa)
Kategoria wyrobu środki ochrony indywidualnej
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Maska ochronna, model KN95 czarna (Maska FFP2 Ochronna Antywirusowa)
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu WINGS INTERNATIONAL sp. z o.o., ul. Herbu Janina 11 B/27, 02-972 Warszawa
Inny przedsiębiorca ZHEJIANG FURUIXIN SUPPLY CHAIN CO., LIMITED, CHINA
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.4 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51) w związku z art. 10 ust. 4 rozporządzenia 2016/425 z uwagi na brak wymaganych informacji."Wyrób nie spełnia wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425: • art. 41 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 10 ust. 2 akapit 1., z uwagi na brak oznakowania CE, • art. 41 ust. 1 lit c) w zw. z art. 10 ust. 2 akapit 1., z uwagi na brak numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli produkcji, • art. 41 ust. 1 lit d) w zw. z art. 10 ust. 2 akapit 1., z uwagi na brak deklaracji zgodności, • art. 41 ust. 1 lit. f) w zw. z art. 8 ust. 6 oraz art. 10 ust. 3, z uwagi na brak nazwy lub znaku handlowego producenta oraz brak na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego importera oraz adresu pocztowego, pod którym można się z nim skontaktować"
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy