Data dokonania wpisu 2023-01-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-01-12
Numer identyfikacyjny wpisu 3/2023
Oznaczenie decyzji 39/22
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2022-12-12
Nazwa wyrobu element murowy silikatowy
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Element murowy silikatowy kształtowany regularnie z systemem wpustów i wypustów z drążeniami i wnęką o wymiarze nominalnym 250 x 240 x 220 [mm], N24 klasa 20 Kategoria I, w ilości 18 sztuk stanowiących próbkę kontrolną.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Silikaty Szlachta s.c., Józef Gliniecki, Ryszard Ossowski, ul. Ceramiczna 25, 83-243 Szlachta
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na ściskanie - średnia znormalizowana.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1, art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne