Data dokonania wpisu 2023-01-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-01-11
Numer identyfikacyjny wpisu 2/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/220/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-12-07
Nazwa wyrobu przedłużacz BELLIGHT
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5901854565712
Opis wyrobu Model: BL-1, 20 m
przedłużacz BELLIGHT BL-1, 20 m, kod EAN 5901854565712
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             CAM02701.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca BEL LIGHT GROUP sp. z o.o., ul. Arki Bożka 1, 45-411 Opole
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz w § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zaniżoną powierzchnię przekroju przewodu.
Niezgodności formalne Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), z uwagi na brak sporządzenia deklaracji zgodności dla wyrobu.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Litewski organ nadzoru rynku przeprowadził badania laboratoryjne