Data dokonania wpisu 2023-01-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2023-01-11
Numer identyfikacyjny wpisu 1/2023
Oznaczenie decyzji DNR-2/179/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-09-26
Nazwa wyrobu oświetlenie świąteczne RETLUX LED Xmas lights
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 8590669223404
Opis wyrobu Model: RXL204
Girlanda świetlna składająca się ze 100 lampek typu LED. Do wyrobu dołączono transformator. Na naklejce przymocowanej do przewodu umieszczono m.in.: znak CE; IP44; Model: RXL 204; 31V, 3,6W; RETLUX: FAST ČR a.s., Řičany, Czech Republic. Na opakowaniu wyrobu znajdowały się m.in. następujące informacje: RETLUX, Xmas Lights RXL 204; Producent: FAST ČR a.s., Řičany, Czech Republic.
Kraj wytworzenia wyrobu Czechy
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20211122_124658.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE FAST ČR a.s., Řičany, Czech Republic
Dystrybutor „FAST POLAND” sp. z o.o., ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zaniżony przekrój żył przewodu, ponadto wtyczka zasilacza nie jest odporna na ciepło.
Niezgodności formalne Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), w zakresie sprawdzenia przed udostępnieniem wyrobu, czy producent i importer spełnili obowiązki określone w art. 13 pkt 9 i art. 16 pkt 5, tj. czy dołączono do wyrobu informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, tj.: napięcie znamionowe sieciowe, do którego należy podłączyć girlandę świetlną za pomocą dostarczonego transformatora; częstotliwość znamionową 50 Hz; symbol rodzaju zasilania; ostrzeżenie: „Ostrzeżenie – Ta girlanda świetlna nie może być używana, jeżeli nie wszystkie uszczelki są na swoim miejscu”.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne