Data dokonania wpisu 2022-12-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-12-09
Numer identyfikacyjny wpisu 48/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/180/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-09-28
Nazwa wyrobu Lalka
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5903321095029
Opis wyrobu Model: Produkt numer ADR2179
Zabawka – lalka z długimi włosami upiętymi w warkocz. Ubrana w kolorową sukienkę z kokardą. Opakowanie lalki to tekturowe pudełko z okienkiem.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             1..jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu BS Trade sp. z o.o. S.K.A., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i 3.1.2. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na obecność w wyrobach ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) .Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), poprzez niezapewnienie, aby producent spełnił obowiązek umieszczania na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swojej nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne