Data dokonania wpisu 2022-12-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-12-09
Numer identyfikacyjny wpisu 47/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/188/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-10-07
Nazwa wyrobu Balony
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 8509620122083
Opis wyrobu Model: MJ2208
15 sztuk różnokolorowych, nienadmuchanych balonów. Na opakowaniu wyrobu znajdowały się m.in. następujące informacje: oznakowanie CE, graficzne ostrzeżenie (0-3) informujące o wyrobie nieodpowiednim dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, Dystrybutor Eurobatt Sp. z o. o. Sp. Komandytowa.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20210923_120611.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu EUROBATT sp. z o.o. Sp.K., ul. Mszczonowska 18A, Janki, 05-090 Raszyn
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i 3.7 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji N-nitrozozodimetyloaminy (NDMA) powstałej z uwolnionych związków ulegających N-nitrozowaniu.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), z uwagi na niezapewnienie, aby producent spełnił obowiązek umieszczenia na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swojej nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu w języku polskim oraz obowiązku określonego w art. 16 pkt 4 ustawy, z uwagi na nieumieszczenie przez stronę postępowania na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swojego adresu w języku polskim, a także obowiązku określonego w art. 16 pkt 5 ustawy, z uwagi na brakujące ostrzeżenie, umieszczone w sposób trwały na opakowaniu, o treści: „Ostrzeżenie. Uwaga: dzieci poniżej 8 roku życia mogą połknąć uszkodzone lub nienadmuchane balony. Grozi udł
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne