Data dokonania wpisu 2022-10-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-10-14
Numer identyfikacyjny wpisu 46/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/121/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-06-30
Nazwa wyrobu Maska z zaworkiem disposable respirator face mask FFP2
Kategoria wyrobu środki ochrony indywidualnej
Kod EAN Wyrobu 5903707300372
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Półmaska filtrująca okrywająca nos, usta i brodę. Składa się z części twarzowej z materiału filtracyjnego z zaciskiem na nos i 2 taśm do zakładania na uszy. Na wyrobie brak oznaczeń. Na foliowym opakowaniu: Disposable respirator face mask FFP2, kod EAN 5903707300372, 3D Mask, Producer: Kaster, ul. 3 Maja 70A, 34-240 Jordanów, biuro@kaster.net.pl, www.maskmedical.pl, oznakowanie CE, sposób zakładania (rysunki) i opis w j. angielskim, ostrzeżenie w języku angielskim, Made in Poland, piktogramy.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             6.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             8.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE "KASTER" Katarzyna Pytel, ul. 3 Maja 70 Jordanów, 34-240 Jordanów
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 3.10.1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51) w związku z art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/425, pkt 1.4 lit. a), d), g), i), j), l) załącznika II do rozporządzenia 2016/425, z uwagi na brak wymaganych informacji.Brak przy oznakowaniu CE numeru jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny zgodności, nieprawidłowa deklaracja zgodności oraz brak zapewnienia przez producenta, aby wprowadzone przez niego do obrotu ŚOI były opatrzone nazwą typu, numerem partii lub serii lub inną informacją umożliwiająca ich identyfikację, co stanowi naruszenie art. 41 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 17 ust. 3 rozporządzenia 2016/425, art. 41 ust. 1 lit. d) w zw. z art. 15 ust. 2 rozporządzenia 2016/425, art. 41 ust. 1 lit. g) w zw. z art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/425 w zw. pkt 1.1.2.2 załącznika II do rozporządzenia 2016/425, art. 41 ust. 1 lit. g) w zw. art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2016/425
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy