Data dokonania wpisu 2022-09-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-09-30
Numer identyfikacyjny wpisu 41/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/155/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-08-05
Nazwa wyrobu Lampa wisząca EKO-LIGHT
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5902693761679
Opis wyrobu Model: TANGO, ML6167, E14
Lampa wisząca EKO-LIGHT, TANGO, ML6167, E14, kod EAN: 5902693761679.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pascala 19, 42-209 Częstochowa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1-2 i § 7 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na nieprawidłowe cechowanie, nieprawidłowe zamontowanie złączki zasilającej, brak zabezpieczenia połączeń gwintowalnych przed przypadkowym poluzowaniem, brak zachowania minimalnych odstępów izolacyjnych, nieprawidłowy montaż złączki zasilającej.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 13 pkt 4, 7-9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), z uwagi na nieprawidłowe sporządzenie deklaracji zgodności, brak umieszczenia na wyrobie informacji umożliwiających jego identyfikację, brak danych producenta, niezapewnienie, żeby do wyrobu dołączona była informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowania oraz brak sporządzenia instrukcji użytkowania w języku polskim.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne