Data dokonania wpisu 2022-08-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-08-10
Numer identyfikacyjny wpisu 34/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/104/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-06-13
Nazwa wyrobu Półmaski filtrujące kubełkowe FFP3 NR z zaworem
Kategoria wyrobu środki ochrony indywidualnej
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: LXD-03V
Półmaski filtrujące kubełkowe FFP3 NR z zaworem, model LXD-03V
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20210308_124912.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             20210308_124915.jpgFot. 2

              Zdjęcie
             20210308_124917.jpgFot. 3
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Poland Dongsheng sp. z o.o., ul. Waszyngtona 146/501, 04-076 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.4 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51) w zw. z art. 10 ust. 4 rozporządzenia 2016/425, z uwagi na brak w instrukcji wymaganych informacji.Brak w oznakowaniu, na opakowaniach lub w dołączonej dokumentacji nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego importera oraz adresu pocztowego, pod którym można się z nim skontaktować, co stanowi naruszenie art. 41 ust. 1 lit. f) w zw. z art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2016/425
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy