Data dokonania wpisu 2022-07-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-07-25
Numer identyfikacyjny wpisu 23/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/106/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-06-14
Nazwa wyrobu LALKA
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5902388386163
Opis wyrobu Model: Produkt numer NGT0000179
Zabawka – lalka z długimi związanymi włosami, ubrana w kolorową sukienkę i buty, zapakowana w torbę z tworzywa sztucznego.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             01.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             02.jpgFot. 2

              Zdjęcie
             03.jpgFot. 3
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu OPI Inwestycje Sp. z o.o., ul. IDZIKOWSKIEGO 16, 00-710 WARSZAWA
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1816) i z pkt 3.1.1. i 3.1.2. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na obecność ftalanu bis(2-etyloheksylu) – (DEHP) w ilości (4,89±0,79)% w nodze lalki.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku określonego w art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku poprzez niezapewnienie, aby producent spełnił obowiązek umieszczenia na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swojej nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu oraz w art. 16 pkt 4 ww. ustawy, z uwagi na nieumieszczenie na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie pełnego adresu importera, tj. nazwy ulicy
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne