Data dokonania wpisu 2022-06-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-06-30
Numer identyfikacyjny wpisu 22/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/89/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-05-31
Nazwa wyrobu Zewnętrzny grill gazowy
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: WEBER SPIRIT II E-210 W/GBS LP BLK, Part NO: 44010133
Zewnętrzny grill gazowy WEBER SPIRIT II E210 W/GBS LP BLK, Part NO: 44010133, serial: LB6090470.
Kraj wytworzenia wyrobu Stany Zjednoczone Ameryki
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE WeberStephen Products LLC, 1415 S Roselle Road, Palatine, IL 60067 USA
Dystrybutor WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 32/2, 07-703 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w pkt 1.5 lit. b w zw. z pkt 1.6.2 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), w pkt 1.5 lit. c w zw. z pkt 1.6.3 Załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia (UE) 2016/426, z uwagi na brak informacji wymaganej dla bezpiecznego użytkowania wyrobu (brak wskazania właściwego rodzaju gazu w instrukcji dla użytkownika) oraz brak wskazania na urządzeniach i ich opakowaniach właściwej kategorii urządzenia.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązków określonych w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426, w zakresie sprawdzenia przed udostępnieniem urządzenia na rynku urządzeń, czy dołączone są do nich informacje na temat bezpiecznego użytkowania zgodnie z pkt 1.5 lit. b załącznika I „Zasadnicze wymagania” do rozporządzenia (UE) 2016/426, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych określonym przez państwo członkowskie, tj. informacje wskazujące właściwy rodzaj gazu w instrukcji dla użytkownika oraz czy urządzenia opatrzone zostały napisami określonymi w Załączniku IV „Napisy” do rozporządzenia (UE) 2016/426, tj. oznaczeniem kategorii urządzenia.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy