Data dokonania wpisu 2022-06-09
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-06-09
Numer identyfikacyjny wpisu 16/2022
Oznaczenie decyzji DNR-2/74/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2022-04-27
Nazwa wyrobu Płynna plastelina
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5903321177640
Opis wyrobu Model: produkt nr NGKL0023
Masa do zabawy o konsystencji żelu umieszczona w plastikowym pojemniku z pokrywką
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20210713_112600.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu DOM HANDLOWY sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i 3.11 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z materiału zabawki.Przedsiębiorca nie dopełnił obowiązków określonych w art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 oraz obowiązku określonego w art. 16 pkt 4 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku poprzez niezapewnienie, aby producent spełnił obowiązek umieszczenia na wyrobie swojej nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu w języku polskim oraz z uwagi na nieumieszczenie na wyrobie swojej nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu w języku polskim.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu, jej zniszczenie i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne