Data dokonania wpisu 2022-06-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-06-02
Numer identyfikacyjny wpisu 14/2022
Oznaczenie decyzji DTW-WRIK.825.5.2021.AK
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Data wydania decyzji 2022-03-31
Nazwa wyrobu podsystem „Sterowanie - urządzenia przytorowe”
Kategoria wyrobu inne
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Podsystem „Sterowanie - urządzenia przytorowe” w zakresie systemu ETCS poziomu 2 wraz z interfejsami do urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemem GSM-R położony na odcinku Legnica - Bielawa Dolna linii E30 (wraz ze stacjami Legnica, Miłkowice, Chojnów, Okmiany, Bolesławiec, Zebrzydowa, Węgliniec oraz Bielawa Dolna).
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Niezgodności z wymaganiami określonymi w: - pkt 6.3.4 tab. 6.3 aspekty „Integracja z infrastrukturą” oraz „Integracja z przytorowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym” zał. III do dec. Komisji 2012/88/UE z 25.01.2012 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” (Dz. Urz. UE L 51 z 23.02.2012 s.1) z uwagi na niedostosowanie urządzeń systemu ETCS poziomu 2 do zmian wprowadzonych w układzie torowym na linii kolejowej nr 295 Węgliniec-Bielawa Dolna-Horka na odcinku od km 12,952 do km 14,267; - pkt 4.2.15 „Widoczność przytorowych obiektów podsystemu „Sterowanie”, a także pkt 4.3.1 „Interfejs z podsystemem «Ruch kolejowy»” w zakresie „Widzialność sygnalizatorów i wskaźników przytorowych” zał. III do decyzji 2012/88/UE z uwagi na niezamontowanie wskaźników W ETCS 8 oraz W ETCS 9 w kilometrze 12,947 zgodnie z powykonawczym planem schematycznym.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), w zw. z art. 63 ust. 2, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 6 oraz ust. 7 ustawy z 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022r. poz. 5) oraz w zw. z art. 25b ust. 1 ustawy z 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1984), Prezes UTK nakazał wycofanie podsystemu z obrotu oraz powiadomienie przewoźników kolejowych.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy