Data dokonania wpisu 2022-03-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2022-03-15
Numer identyfikacyjny wpisu 9/2022
Oznaczenie decyzji 27/2022
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2022-02-03
Nazwa wyrobu Kruszywo dolomitowe 90/250 mm
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Kruszywo dolomitowe 90/250 mm dostarczane luzem
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE KANS-POL Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 43, 32-552 Płaza
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na brak: oznakowania znakiem CE lub znakiem budowlanym, informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym, deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, badań typu oraz pisemnych zasad, procedur, zapisów wyników kontroli i sprawozdań prowadzonych w ramach zakładowej kontroli produkcji.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy