Data dokonania wpisu 2021-12-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-12-21
Numer identyfikacyjny wpisu 50/2021
Oznaczenie decyzji ORZ.WNR.46.10.2020.21
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2021-02-24
Nazwa wyrobu Transmiter PLC (PowerLine 1000), marki: Netgear
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 606449109825
Opis wyrobu Model: PL1000v2
Transmiter PLC (PowerLine 1000), marki: Netgear, model: PL1000v2, kod EAN: 606449109825
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu NETGEAR INTERNATIONAL LIMITED, Building 3, University Technology Centre, Curraheen Road, Cork, Ireland
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2388) z uwagi na wytwarzanie przez wyrób nadmiernego zaburzenia elektromagnetycznego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) w zw. z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 § 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne