Data dokonania wpisu 2021-12-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-12-21
Numer identyfikacyjny wpisu 48/2021
Oznaczenie decyzji OOL.WNR.46.25.2020.12
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2021-11-15
Nazwa wyrobu odbiornik radiowy marki Manta
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: RDI103
Odbiornik radiowy, marki: Manta, model: RDI103
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo1.JPGFot. 1

              Zdjęcie
             Photo2.JPGFot. 2
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca MANTA S.A., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz czuwania przy podłączeniu do sieci (Dz. U. UE. L. 2008.339.45 z późn. zm.), z uwagi na nadmierne zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia tj. m. in. stanie, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie jest wykonywana żadna funkcja.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r. poz. 155) oraz art. 199 ust. 1a pkt 1 ustawy z 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021r. poz. 576) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zakazał na czas nieokreślony jego udostępniania oraz nakazał powiadomienie konsumentów lub użytkowników.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne