Data dokonania wpisu 2021-09-17
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-09-17
Numer identyfikacyjny wpisu 45/2021
Oznaczenie decyzji 963/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2021-08-05
Nazwa wyrobu Papa podkładowa
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Sopralene FIX 200 S4P
Papa podkładowa Sopralene FIX 200 S4P wprowadzona do obrotu od 27.09.2018 r. do 27.05.2020 r.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE SOPREMA Polska Sp. z o.o., Pass, ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne