Data dokonania wpisu 2021-08-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-08-19
Numer identyfikacyjny wpisu 40/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/130/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2021-07-12
Nazwa wyrobu huśtawka drewniana
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5907501894105
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Huśtawka wisząca z drewnianych elementów zawieszonych na dwóch linach plecionych z włókna syntetycznego. Siedzisko o wymiarach ok. 320 x 335 mm wykonane z czterech listewek oraz dwóch wałków wpuszczonych w nacięcia w dwóch kantówkach i połączonych dodatkowo metalowymi zszywkami. Zszywki zostały osadzone w zagłębieniach tak, że nie ma do nich dostępu. Wokół siedziska na linach nawleczone drewniane wałki w układzie poziomym (po dwa z każdej ze stron) i pionowym (po dwa przy każdym narożniku)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Stanisław Szewczyk, ul. Janowska 66a/65, 21-500 Biała Podlaska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816) oraz w pkt 1.1 i w pkt 1.15 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na zaniżoną średnicę środków zawieszenia tj. lin oraz wykonane węzły przy montażu zabawki, co stwarza ryzyko upadku dziecka oraz z uwagi na obecność otworów, stwarzających ryzyko uwięźnięcia głowy i szyi użytkownika.Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2020 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514), z uwagi na brak dołączenia do zabawki informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj. brak w instrukcji informacji czy osoba dorosła powinna dokonać montażu huśtawki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Złamanie kończyny
  • Wypadnięcie/spadnięcie człowieka
  • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
  • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
  • Urazy mięśni
  • Uduszenie
  • Zwichnięcie kończyny
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r., poz. 514), Prezes UOKiK zakazał udostępniania zabawki, nakazał wycofanie jej z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne