Data dokonania wpisu 2021-08-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-08-02
Numer identyfikacyjny wpisu 39/2021
Oznaczenie decyzji DNR-2/109/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2021-06-17
Nazwa wyrobu Lalka ,,Guangda’’
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: No.700, No. 700 A
Lalka "Guangda", No.700, No. 700 A
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             01.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor DING HAO sp. z o.o., ul. Grójecka 208 lok. 2, 02-390 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) oraz w pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 pkt 3 „Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na zawartość w głowie lalki ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (40,6%±4,5%).Wyrób nie spełnia wymagań formalnych określonych w 17 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514), z uwagi na niedopełnienie obowiązku w zakresie sprawdzenia dołączenia do wyrobu informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, sporządzonych w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514), Prezes UOKiK nakazał wycofanie zabawki z obrotu i jej zniszczenie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne