Data dokonania wpisu 2021-08-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-08-02
Numer identyfikacyjny wpisu 36/2021
Oznaczenie decyzji DK.WNR.46.5.2020.12
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2021-06-01
Nazwa wyrobu Radiotelefon FM Baofeng
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: UV-5R HT
Radiotelefon FM Baofeng, nr modelu: UV-5R HT
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Agnieszka Bastek Demo BIS, ul. Syrokomli 7/13, 03-335 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) z uwagi na niespełnianie wymagań normy zharmonizowanej ETSI EN 300 086 v.2.1.2 (2017-02) w zakresie: - mocy nadajnika - punkt 7.2.3 w/w normy, - dewiacji częstotliwości - punkt 7.4.3 w/w normy, - emisji niepożądanych (doprowadzonych) - punkt 7.6.4 w/w normy, - tłumienia intermodulacji - punkt 8.6.3 w/w normy, - blokowania lub pogorszenia czułości – punkt 8.7.3 w/w normy. Wyrób wykorzystuje zatem częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami.Wyrób nie spełnia wymagań określonych w: - art. 158 ust. 6 w zw. z art. 11 ust. 3 oraz art. 16 pkt 2 PT z uwagi na brak kopii deklaracji zgodności lub uproszczonej deklarację zgodności zawierającą adres internetowy, pod którym można uzyskać pełny tekst deklaracji zgodności, w języku polskim, - art. 158 ust. 6 w zw. z art. 16 pkt 5 PT z uwagi na brak instrukcji obsługi, informacji na temat bezpieczeństwa oraz informacji o ograniczeniach w używaniu wyrobu w języku polskim, - art. 158 ust. 6 P w zw. z art. 16 pkt 5 PT z uwagi na prawidłowych informacji o zakresie częstotliwości pracy wyrobu oraz maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje wyrób, - art. 11 ust. 3 w zw. z art. 16 pkt 2 PT z uwagi na nieprawidlową deklarację zgodności, - art. 158 ust. 7 w zw. z art. 16 pkt 4 PT z uwagi na brak nazwy i pocztowego adresu kontaktowego importera
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r., poz. 514) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz art. 104 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne