Data dokonania wpisu 2021-05-17
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-05-17
Numer identyfikacyjny wpisu 31/2021
Oznaczenie decyzji 162/2021
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Krakowie
Data wydania decyzji 2021-04-08
Nazwa wyrobu Okno drewniane w systemie EURO 68
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Okno drewniane w systemie EURO 68
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Superdrew Sp. z o.o., Sp.k., ul. Sikorka 51, 32-300 Olkusz
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na brak: oznakowania CE, informacji towarzyszących oznakowaniu CE, deklaracji właściwości użytkowych, badań typu i zakładowej kontroli produkcji.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 w związku z art. 5 ust 1 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy