Data dokonania wpisu 2021-03-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-03-15
Numer identyfikacyjny wpisu 25/2021
Oznaczenie decyzji 55/20
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2020-08-14
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS 038 Dach Podłoga
Płyty styropianowe EPS 038 Dach Podłoga
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropian Plus Sp. z o.o., Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości naprężeń ściskających.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne