Data dokonania wpisu 2021-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 18/2021
Oznaczenie decyzji ORZ.WNR.46.8.2020.20
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2020-11-30
Nazwa wyrobu słuchawki bezprzewodowe marki QTOUCH
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 5901793700182
Opis wyrobu Model: QBM-06
słuchawki bezprzewodowe marki QTOUCH, model: QBM-06
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo1.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             Photo2.jpgFot. 2
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu Q-TOUCH POLAND sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16 Hala 4 lok. 8/10/12/14 Wólka Kosowska, 05-552 Jabłonowo
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w: - art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 4 i art. 158b ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 - ""PT"") oraz § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz. U. z 2016 r. poz. 878 - „Rozporządzenie”) z uwagi na niezapewnienie, żeby producent umieścił na wyrobie oznakowanie CE; - art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 oraz art. 158 ust. 3 pkt 1 PT z uwagi na niezapewnienie, żeby producent dołączył do wyrobu kopię deklaracji zgodności lub uproszczoną deklarację zgodności zawierającą adres internetowy, pod którym można uzyskać pełny tekst deklaracji zgodności; - art. 16 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 oraz art. 158 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 PT z uwagi na niezapewnienie, żeby producent umieścił swoją nazwę oraz pocztowy adres kontaktowy w języku polskim; - art. 16 pkt 4 oraz art. 158 ust. 7 PT z uwagi na nieumi
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy