Data dokonania wpisu 2021-01-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2021-01-19
Numer identyfikacyjny wpisu 4/2021
Oznaczenie decyzji 73/20, 74/20
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2020-12-01
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe EPS S
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 040 EPS EN 13163-T2-L2-W2-T2-P5-S5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2
Płyty styropianowe Fasada EPS S 040 EPS EN 13163-T2-L2-W2-T2-P5-S5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2 o wymiarach 1000x500x120mm, w ilości 7,2m3, tj. 24 opakowania
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE EUROSTYROPIAN Jarosław Domaradzki, ul. Bohaterów Westerplatte 4, 76-200 Słupsk
Dystrybutor Pmsafe Piotr Paracki, ul. Kossaka 62, Lębork
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie, oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) nakazano EUROSTYROPIAN Jarosław Domaradzki wycofanie wyrobu z obrotu, a Pmsafe Piotr Paracki zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne