Data dokonania wpisu 2020-12-17
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-12-17
Numer identyfikacyjny wpisu 40/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/210/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-09-30
Nazwa wyrobu Nagrzewnica gazowa DURATERM
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 5903205761064
Opis wyrobu Model: NGDR-15
Nagrzewnica gazowa DURATERM NGDR-15 kod EAN 5903205761064
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu DURASAN TRADING S.A. sp.k., ul. Północna 10G, 09-100 Płońsk
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c w związku z pkt 1.6.3 Załącznika I Zasadnicze wymagania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na brak wskazania ograniczeń użytkowania w postaci ostrzeżenia o zagrożeniu użytkowania urządzenia w piwnicach lub poniżej poziomu gruntu oraz brak informacji o zakazie stosowania urządzenia do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.Wyrób nie spełnia wymagań formalnych zawartych art. 40 ust. 1 lit. c w związku z art. 18 ust. 1 w związku z pkt 1 lit. a, b Załącznika IV Napisy do rozporządzenia 2016/426 i w art. 40 ust. 1 lit. e rozporządzenia w związku z art. 15 ust. 2 rozporządzenia, ze względu na brak na wyrobie imienia i nazwiska lub nazwy producenta, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz wskazania numeru partii lub numeru seryjnego urządzenia lub innego elementu umożliwiającego jego identyfikację oraz sporządzenie deklaracji zgodności niezgodnie ze wzorcowym układem określonym w Załączniku IV
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Spowodowanie wybuchu
  • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy