Data dokonania wpisu 2020-12-17
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-12-17
Numer identyfikacyjny wpisu 39/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/211/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-10-01
Nazwa wyrobu Nagrzewnica gazowa z termostatem ZELMECH NGZL15
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 5903205760296
Opis wyrobu Model: BAO-15E
Nagrzewnica gazowa z termostatem ZELMECH NGZL15 model BAO-15E kod EAN 5903205760296
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu DURASAN TRADING S.A. sp.k., ul. Północna 10G, 09-100 Płońsk
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c w związku z pkt 1.6.3 Załącznika I Zasadnicze wymagania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99) oraz w pkt 1.6.2 ww. Załącznika I, z uwagi na brak wskazania ograniczeń użytkowania w postaci ostrzeżenia o zagrożeniu użytkowania urządzenia w piwnicach lub poniżej poziomu gruntu i brak w instrukcji obsługi wskazania ograniczeń użytkowania dotyczących określenia wymagań w zakresie wentylacji.Wyrób nie spełnia wymagań formalnych zawartych w art. 40 ust. 1 lit. c w związku z art. 18 ust. 1 w związku z pkt 1 lit. a, b Załącznika IV Napisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), ze względu na brak na wyrobie imienia i nazwiska lub nazwy producenta, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz wskazania numeru partii lub numeru seryjnego urządzenia lub innego elementu umożliwiającego jego identyfikację
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Spowodowanie wybuchu
  • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności . Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy