Data dokonania wpisu 2020-10-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-10-19
Numer identyfikacyjny wpisu 36/2020
Oznaczenie decyzji ORZ.WNR.46.11.2019.23
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2020-07-27
Nazwa wyrobu głośnik Karaoke Power Audio marki Manta
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 5902510608569
Opis wyrobu Model: SPK5027 NERIO
głośnik Karaoke Power Audio marki Manta, model: SPK5027 NERIO
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Photo1.jpgFot. 1

              Zdjęcie
             Photo2.jpgFot. 2

              Zdjęcie
             Photo3.jpgFot. 3

              Zdjęcie
             Photo4.jpgFot. 4
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Manta S.A., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych - urządzenie wytwarza nadmierne zaburzenia elektromagnetyczne.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz art. 104 § 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów lub innych uż
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne