Data dokonania wpisu 2020-08-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-08-14
Numer identyfikacyjny wpisu 24/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/123/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-06-29
Nazwa wyrobu Kuchenka gazowa CAMPINGAZ, BLEUET MICRO PLUS
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 3138522041861
Opis wyrobu Model: Ref.: 204186-BDII:4010058082
Urządzenie przystosowane do zamontowania kartusza z ciekłym gazem, wyposażone w rozkładany palnik, pokrętło regulacyjne oraz króciec przyłączeniowy naboju z gazem
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca ZHONGSHAN VANWARD ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
Dystrybutor SAT TS Sp. z o.o., ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c w związku z pkt 1.6.3 Załącznika I Zasadnicze wymagania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na brak w oznakowaniu wyrobów określenia rodzaju gazu, ciśnienia zasilania, kategorii urządzenia i wskazania ograniczeń użytkowania.
Niezgodności formalne Wyrób nie spełnia wymagań art. 40 ust. 1 lit. b w związku z art. 17 ust. 1 rozporządzenia, w art. 40 ust. 1 lit. c w związku z art. 18 ust. 1 w związku z pkt 1 lit. d, e, f Załącznika IV Napisy do rozporządzenia, w art. 40 ust. 1 lit. d w związku z art. 17 ust. 3 rozporządzenia, ze względu brak bezpośrednio na wyrobach oznakowania CE, numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, jak również informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej instalacji.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności i nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy