Data dokonania wpisu 2020-08-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-08-14
Numer identyfikacyjny wpisu 23/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/131/2020
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2020-07-03
Nazwa wyrobu Listwa zasilająca z wyłącznikiem, filtrem przeciwprzepięciow
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5906881190746
Opis wyrobu Model: typ: FMP5115, model KD-1115FM
Listwa 5 gniazd wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym z czerwonym wyłącznikiem. Wyłącznik z oznaczeniem RESET/OFF.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca DPMSOLID LIMITED sp.k., ul. Harcerska 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na to, że nie zastosowano w wyrobie odpowiednich środków technicznych zapewniających: ochronę ludzi przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu elektrycznością; niepowstawanie temperatury, mogącej spowodować niebezpieczeństwo, ze względu na przekroczony przyrost temperatury, co stwarza ryzyko oparzenia
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Poparzenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne