Data dokonania wpisu 2020-08-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-08-14
Numer identyfikacyjny wpisu 22/2020
Oznaczenie decyzji 22/20
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2019-04-06
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe Fasada
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 040 EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100
Płyty styropianowe Fasada 040 EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropian Plus Sp. z o.o., m. Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, nieprawidłową księgę jakości Zakładowej Kontroli Produkcji oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne