Data dokonania wpisu 2020-05-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-05-12
Numer identyfikacyjny wpisu 18/2020
Oznaczenie decyzji 107/18
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2018-12-19
Nazwa wyrobu Kocioł grzewczy centralnego ogrzewania typu Michał
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: nominalna moc cieplna do 50kW
Kocioł grzewczy centralnego ogrzewania z ręcznym podawaniem paliwa do spalania węgla kamiennego typu Michał o nominalnej mocy cieplnej do 50kW wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym Jastef Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 7, Rybnik
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE EKO-WERY Teresa Strzelczyk, ul. Gen. Maczka 1/27, 89-650 Czersk
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na brak deklaracji właściwości użytkowych, informacji towarzyszącej oznakowaniu CE, wzoru tablicy znamionowej, dokumentów dotyczących zakupu komponentów do produkcji, dokumentów dotyczących dalszego przekazywania wyrobów budowlanych, dokumentów dotyczących zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i badań oraz dodatkowych informacji dotyczacych wyrobu budowlanego (m.in. instrukcje obsługi i montażu).
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy