Data dokonania wpisu 2020-01-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-01-24
Numer identyfikacyjny wpisu 4/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/194/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-09-26
Nazwa wyrobu Piecyk gazowy DURATERM
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 59032057602265
Opis wyrobu Model: DR100
Piecyk gazowy DURATERM, model DR100, kod EAN 59032057602265
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu DURASAN TRADING S.A. sp. k., ul. Północna 10G, 09-100 Płońsk
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań 1.5 lit. c w związku z pkt 1.6.3 oraz pkt 3.6.3Załącznika I Zasadnicze wymagania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na przekroczenie temperatury na powierzchni zewnętrznych części urządzenia oraz brak wskazania na opakowaniu wyrobu ograniczeń użytkowania, w szczególności dotyczących zainstalowania urządzenia wyłącznie w miejscach z odpowiednią wentylacją.
Niezgodności formalne Wyrób nie spełnia wymagań art. 40 ust. 1 lit. d) w związku z art. 17 ust. 3 rozporządzenia, ze względu na nieumieszczenie za oznakowaniem CE, numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej biorącej udział w etapie kontroli produkcji urządzenia oraz art. 40 ust. 1 lit. e) rozporządzenia w związku z art. 15 ust. 1 rozporządzenia i pkt 2.4.2 Załącznika III do rozporządzenia, ze względu na brak deklaracji zgodności UE sporządzonej przez producenta.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Poparzenie
  • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu, zakazał jego udostępniania i nakazał powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne