Data dokonania wpisu 2020-01-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2020-01-24
Numer identyfikacyjny wpisu 3/2020
Oznaczenie decyzji DNR-2/179/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-09-10
Nazwa wyrobu Promiennik gazowy RAVANSON
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 5908293513670
Opis wyrobu Model: BRI-85N 3,4kW
Promiennik gazowy RAVANSON, model BRI-85N 3,4kW, kod EAN 5908293513670
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu RAVANSON LTD sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c) w związku z pkt 1.6.3 oraz w pkt 1.6.2 Załącznika I Zasadnicze wymagania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 81, str. 99), z uwagi na brak wskazania w oznakowaniu urządzenia ostrzeżenia o zagrożeniu wystąpienia pożaru, w przypadku ustawienia wyrobu w pobliżu materiałów łatwopalnych oraz brak w instrukcji obsługi wskazania ograniczeń, co do kubatury i powierzchni pomieszczenia ogrzewanego.
Niezgodności formalne Wyrób nie spełnia wymagań art. 40 ust. 1 lit. c) w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia, w związku z pkt 1 lit. a) Załącznika IV Napisy do rozporządzenia, co narusza obowiązek określony w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 5 rozporządzenia, ze względu na brak na wyrobie danych producenta.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy