Data dokonania wpisu 2019-11-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-11-07
Numer identyfikacyjny wpisu 122/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/186/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-09-18
Nazwa wyrobu Piecyk gazowy MYDOMO
Kategoria wyrobu urządzenia spalające paliwa gazowe
Kod EAN Wyrobu 3802304201810
Opis wyrobu Model: NY-109, 4200 W
Piecyk gazowy MYDOMO, model NY-109, 4200 W.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca LORDEKS BULGARIA LTD, Shumen 9700, Str. Dedeagach 27
Dystrybutor MY DOMO POLAND Sp. z o.o., ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań pkt 1.5 lit. c) w związku z pkt 1.6.3 Załącznika I oraz w pkt 1.6.2 Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 81 z 31.03.2016 r., str. 99), z uwagi na brak wymaganych informacji i ostrzeżeń, ponadto instrukcja obsługi nie zawiera informacji wymaganych dla bezpiecznego użytkowania urządzenia.
Niezgodności formalne Naruszenie obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE. L 81 z 31.03.2016 r., str. 99): art. 40 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 18 ust. 1 w zw. z pkt 1 lit. d) i e) Załącznika IV do rozporządzenia, w art. 40 ust. 1 lit. d) rozporządzenia w zw. z art. 17 ust. 3 rozporządzenia oraz w art. 40 ust. 1 lit. e) rozporządzenia, ze względu na brak numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej biorącej udział w etapie kontroli produkcji urządzenia oraz dwóch ostatnich cyfr roku, w którym umieszczono oznakowanie CE, ponadto deklaracje zgodności nie identyfikują producenta wskazanego na urządzeniu.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Spowodowanie wybuchu
  • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy